INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Pojęcia

Środowisko geograficzne - obejmuje elementy naturalne (przyrodnicze), oraz sztuczne powstałe w wyniku działalności człowieka. Wszystkie elementy są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływują.


Środowisko przyrodnicze - system różnorodnych elementów przyrody nieożywionej i ożywionej. Na przyrodę nieożywioną składają się powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej(górna warstwa litosfery), wszelkie zbiorniki wodne oraz dolna część atmosfery ziemskiej. Glebę można traktować jako osobny element środowiska. Na elementy ożywione środ. składają się: drobno ustroje, świat roślin i zwierząt. Środowisko przyrodnicze cechuje się silnym zróżnicowaniem, będącym efektem występowania odmiennych cech komponentów w różnych miejscach kuli ziemskiej. Stąd potocznie wyróżnia się środowiska przyrodnicze: leśne, polarne, pustynne, górskie, a także rolnicze, miejskie, itp. Środowisko przyrodnicze jest podstawowym przedmiotem badań geografii, zarówno fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej.

Środowisko sztuczne - które można określić jako środ. kulturowe obejmuje różnego rodzaju wytwory ludzkie, zarówno materialne (architektura, przemysł, komunikacja),jak i niematerialne ( sztuka, muzyka, plastyka) oraz tradycje regionalną, rodzinną, narodową .

Środowisko społeczne - względnie trwały układ jednostek, grup społecznych i innych zbiorowości ludzkich oddziałujących na rozwój, zachowanie się i aktywność człowieka. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania jednostki mają takie składniki środowiska społecznego, jak: 1) rozmieszczenie zbiorowości decydujące o częstotliwości i różnorodności kontaktów międzyludzkich. 2) poziom wykształcenia jednostek i grup najsilniej powiązanych z osobnikiem.

Makroelementy - (makroskładniki) - pierwiastki chemiczne niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmów, a występujące w tych organizmach w ilościach łatwych do stwierdzenia. Np. N, P, S, K, Mg, Ca, Na, Fe.

Mikroelementy - (mikroskładniki) - (pierwiastki śladowe) - pierwiastki chemiczne niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmów, a występujące w nich w bardzo małych ilościach. Np. Mn, J, Cu, Zn, F, Br.

Katastrofa ekologiczna - strefa śmierci biologicznej powstająca przez nadmierne pozyskiwanie i przetwarzanie surowców oraz związana z tym zmiana struktury przestrzennej środ. powoduje przekroczenie progu biologicznej wytrzymałości środowiska i prowadzi do ustania procesów samoregulujących w przyrodzie.

Emigracja - termin prawa międzynarodowego na oznaczenie zjawiska opuszczania przez ludzi ich terenów ojczystych celem osiedlania się w innym regionie świata lub kraju.

Eksplozja demograficzna, bomba demograficzna, rozwój liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. np. Meksyk - 22?

Migracja, wędrówka - przesiedlanie lub przenoszenie się ludności z jednego miejsca do drugiego Ze względu na czynnik decydujący o migracji dzielimy je na dobrowolne i przymusowe. Migracje dzielimy na: ze względu na czas: stałe, okresowe ze względu na miejsce : wewnętrzne (krajowe), zewnętrzne (zagraniczne) ze względu na sposób : polityczne, religijne, ekonomiczne, zarobkowe.

Fenole - pochodne węglowodorów aromatycznych zawierające przynajmniej jedną grupę hydroksylową związaną z grupą arylową, powodują poparzenia skóry.

Eutryfizacja - zjawisko, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji roślin i znaczne przyspieszonego zarastania jezior tzw. Zakwitywanie jezior.

Zanieczyszczenia powietrza - wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości. Są to zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka (gazy spalinowe, pyły przemysłowe). Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Najczęściej spotykane zanieczyszczenia powietrza w terenach zurbanizowanych to: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), węglowodory (HC), ozon troposferyczny (O3), pył zawieszony i opadający - ich głównymi dostarczycielami są przemysł energetyczny i motoryzacja. Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to: wybuchy wulkanów, erozja wietrzna skał, pył kosmiczny, niektóre procesy biologiczne, pożary lasów i stepów.
Ochrona:
- wzbogacanie węgłów przed spalaniem, zwiększając zawartość popiołu
- odsiarczanie paliw
- nowe typy palenisk
- doprowadzenie do pełnego spalania surowców
- regulacja gaźników
- zalesianie obszarów.

Aerozol - ciało stałe lub płynne, rozdrobnione za pomocą nebulizatora na cząsteczki wielkości od ułamka mikrometra do kilkudziesięciu mikrometrów, zawieszone w powietrzu lub tlenie.

Atmosfera - powłoka gazowa otaczająca powierzchnie ziemi i chroniąca ją przed wpływami z zewnątrz, zbudowana jest z mieszaniny gazów.

Okres karencji - okres w którym mogą działać szybko i skutecznie środki ochrony roślin, a następnie po tym okresie rozłożyć się.

Powietrze - jest mieszaniną gazów
Azot 78,08
Tlen 20,95
Argon 0,93
Dwutlenek węgla 0,03
Neon 0,002
Hel 0,0005
Krypton 0,0001
Wodór 0,00005
Ksenon 0,000009
Ozon 0,000001


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku