INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Przystapienie Polski do Unii Europejskiej

Poniższy referat, jak każdy inny wymaga wielu chwil przemyśleń, rozważań, zastanowień, rozmów, zbierania materiałów. Zastanawiając się nad istotą tego referatu, doszedłem do wniosku, że powinien on nam posłużyć, jako informacja, powinniśmy się czegoś dowiedzieć. W związku z tym, nie chcę go zasypać gradem bezsensownych informacji, które dla większości z nas nie mają większego znaczenia. Chcę, aby moja praca była zarówno krótka, treściwa i zawierała informacje, które nam się przydadzą w życiu codziennym, choćby na lekcjach geografii.


Prolog
Po drugiej wojnie światowej Europa dostrzegła konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 25 marca 1957 r. w Rzymie sześć krajów dało podwaliny nowej organizacji - Unii Europejskiej. Członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Pozostałe państwa przystąpiły do WE, Euratomu i EWWiS na podstawie dyspozycji art. 237 Traktatu Rzymskiego z 1957 r. Od początku istnienia Unia organizuje współpracę między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do jej najważniejszych celów należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli

Oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej Polska złożyła 25 maja 1990 r., a zakończyła je 13 grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze. W referendum przeprowadzonym w dniach 7 - 8 czerwca 2003 r. większość Polaków wyraziła swoje poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej i 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do UE.
W związku z tym nasuwają się jednak pytania: "w jaki sposób?", "jakie będą tego skutki?" i "czy będą one z korzyścią dla nas?". Na te pytania spróbuję odpowiedzieć.


W jaki sposób?
Akcesja - czyli przystąpienie do Unii Europejskiej następuje po spełnieniu przez państwo kandydujące określonych przez Unię warunków (w wypadku Polski i pozostałych państw kandydujących do Unii zostały one sformułowane w Kopen-hadze w 1993 r.), zakończeniu negocjacji i podpisaniu Traktatu Akcesyjnego pomiędzy państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Traktat ten, będąc umową międzynarodową, podlega ratyfikacji, czyli zatwierdzeniu przez wszystkie umawiające się państwa zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Państwo kandydujące może (lecz nie musi) przeprowadzić referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Decyduje o tym jego własne prawo. Traktat Akcesyjny wynegocjowany ostatecznie 13 grudnia 2002 w Kopenhadze pomiędzy państwami Unii a 10 państwami kandydującymi ma 5500 stron, przy czym część dotycząca Polski jest najobszerniejsza. Nasza Konstytucja przewiduje, że umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent za zgodą Sejmu wyrażoną w drodze ustawy. Dodatkowym wymogiem dla tej ratyfikacji będzie referendum.
Aby przejść pozytywnie weryfikację kandydatury członkowskiej, muszą zostać spełnione poniższe warunki statutowe:
1.państwo musi być podmiotem stosunków międzynarodowych;
2.kandydat musi być państwem europejskim;
3.państwo musi wyrażać gotowość przestrzegania art. 3 i art. 4 statutu Rady Europy. Stawiają one wymóg uznania przez kandydata zasady prymatu prawa oraz zasady, zgodnie z którą każdej osobie podlegającej jurysdykcji danego państwa zagwarantuje się przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności. Artykuły te zobowiązują kandydata do współpracy w zakresie realizacji statutowego celu organizacji, jakim jest coraz ściślejsza integracja, popieranie ideałów i zasad wspólnych wszystkim państwom członkowskim oraz ich rozwoju gospodarczego i społecznego;
4.przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności musi zostać zagwarantowane przez zobowiązanie się danego kraju do podpisania i ratyfikowania ? Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (oraz podporządkowanie się jurysdykcji ustawionych przez nią organów), Protokołu nr 6 do tej konwencji (zniesienie kary śmierci), Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom i nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu oraz Europejskiej Karty Społecznej;
5.zgodność norm prawnych danego państwa z wymaganiami stawianymi przez Radę Europy;
6.przeprowadzenie wolnych wyborów i zapewnienie funkcjonowania demokratycznych instytucji zgodnie z konstytucją;
7. zagwarantowanie demokracji na szczeblu lokalnym;
8. zagwarantowanie udziału kobiet w instytucjach (zwłaszcza w parlamencie);
9. wolność tworzenia partii politycznych;
10. wolność tworzenia związków zawodowych
11. swoboda zrzeszania się,
12. wolność prasy i innych mediów;
13. niezawisłość sędziów.
Ponadto muszą być spełnione następujące warunki pozastatutowe:
- Ochrona mniejszości narodowych.
- Pokojowe rozstrzyganie sporów.
- Stabilizacja polityczno-ekonomiczna.
Poza tym każde z kandydujących państw musi zobowiązać się do wnoszenia składek i udziału w pracach komitetu Ministrów oraz jego organach pomocniczych.
Aby spełnić wszystkie te warunki Polska otrzymała od Unii Europejskiej wiele milionów Euro. Wszystkie je spełniła.


Jakie będą skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej?
Polska, tak jak każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie wnosić składkę do unijnego budżetu. W pierwszym, niepełnym jeszcze roku swego członkostwa w Unii (od 1 maja do końca 2004 r.) Polska przekaże do wspólnego budżetu prawie 6,5 mld zł (ok 1,58 mld euro) składki członkowskiej. W następnym, pełnym już roku Polska składka wzrośnie do 9,8 mld zł (2,45 mld euro). Składka ta wyrażona w procentach stanowi ok. 1 % Produktu Krajowego Brutto (PKB). Im większy jest to produkt, tym składka jest większa. Składkę tę wnosić będziemy między innymi po to, by móc korzystać z pieniędzy unijnych, które wspomagać będą rozwój naszego kraju. By mogło się tak stać, w budżecie państwa i budżetach samorządowych będzie konieczne zapewnienie środków na wkład własny do inwestycji realizowanych z unijnych funduszy strukturalnych, Fundusz Spójności i funduszy na rozwój wsi (będzie to opłacalna inwestycja, bo do każdej złotówki wkładu własnego Polska może dostać 3 - 4 zł środków unijnych). Aby zapobiec spodziewanym napięciom budżetowym, które mogłyby się pojawić z tego powodu, Polska otrzyma od Unii dodatkowe środki na poprawę sytuacji budżetu (łącznie 1,44 mld euro). Sytuację budżetu państwa złagodzą także fundusze na dostosowanie granic i polskich lotnisk międzynarodowych do naszego członkostwa gwarantują również, że każdego roku Polska dostanie z budżetu unijnego więcej niż do niego wpłaci. W pierwszych trzech latach członkostwa "korzyści na czysto" wyniosą ok. 7 mld euro (czyli ok. 28 mld zł).
Teraz opowiem o sprawie, która nurtuje zdecydowaną większość Polaków.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku