INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Wkład Mieszka I w proces kształtowania się państwa polskiego

Plemiona słowiańskie, które weszły w skład państwa wczesnopiastowskiego miały swe siedziby pomiędzy Odrą od zachodu a Wisłą od wschodu. Od północy granicę naturalną stanowiło Morze Bałtyckie, od południa zaś rzeka San, Karpaty i górna Odra. Były to plemiona Pomorzan, Polan, Mazowszan, Kujawian, Wiślan, Ślężan, Dziadoszyców, Bobrzan, Opolan. Jednak zanim państwo polskie uzyskało taki kształt, musiał pojawić się przywódca, który skonsolidował odrębne plemiona. Takim wodzem był książę Mieszko I, wywodzący się z dynastii piastowskiej.


uż od końca IX w. Plemiona Wielkopolski dążyły do zjednoczenia, co wykorzystali przodkowie Mieszka: Siemowit, Lestek i Siemomysł do utrwalenia swej uprzywilejowanej pozycji wśród Polan. Od kiedy ich potomek doszedł do władzy proces zjednoczeniowy nabrał tempa, by ostatecznie za jego rządów połączyć wspomniane wyżej plemiona słowiańskie w jeden organizm państwowy.
Ok. 965 r. Mieszko I przyłączył do Wielkopolski Kujawy. Niedługo potem kraj Piastów powiększył się o tereny Mazowsza. W tym też roku 965 książę polski poślubił księżniczkę czeską Dobrawę i tym samym zawarł sojusz z jej krajem. Dzięki pomocy drużyny czeskiej pokonał w 968 r. Wichmana, nękającego Polskę najazdami z północy. Kłopoty z owym banitom cesarstwa, który sprzymierzył się z Pomorzanami nie były jedynymi na północnej granicy. Także możni niemieccy ze wschodnich marchii, szczególnie zaś Hodon niepokoili ludność zamieszkującą północ kraju. W takim wypadku Mieszko I podjął z nim walkę, której owocem było zwycięstwo księcia pod Cedynią w 972 r. W wyniku wygranych Mieszko przyłączył do Polski Pomorze Zachodnie i Gdańskie.
Przymierze z Czechami nie trwało długo. W 986 r. Książę polski został zmuszony do złożenia hołdu cesarzowi i nawiązania z nim współpracy. W tym też roku rozpoczęła się wojna polsko-czeska. Polacy wspierani przez wojska niemieckie wygrali z południowymi sąsiadami i ich sprzymierzeńcami ? Wieletami. W wyniku tego zwycięstwa przyłączyli ok. 990 r. Śląsk i prawdopodobnie kraj Wiślan.
Jednak nowe państwo znajdujące się obok tak silnych sąsiadów jak cesarstwo na wschodzie, Czechy od południa i Ruś Kijowska od wschodu, na rzecz której utracił Mieszko Grody Czerwieńskie w 981 r., potrzebowało ochrony. Mieszko I zdawał się doskonale o tym wiedzieć, zwłaszcza, że możni niemieccy pod pretekstem chrystianizacji Słowian chcieli zawładnąć nad zachodnimi terenami księstwa polskiego. Względy te zadecydowały o rychłym przyjęciu przez Mieszka I i jego poddanych chrztu w 966 r. z rąk czeskich. Wraz z orszakiem Dobrawy przybyli do Polski duchowni, którzy już w 968 r. założyli pierwsze biskupstwo misyjne w Poznaniu, gdzie biskupem został Unger. Przyjęcie chrztu wprowadziło Polskę w obrąb chrześcijańskich państw Europy i uniezależniło od duchowieństwa cesarskiego. Umocnił tę pozycję akt z ok. 990 r. ? ?Dagome iudex?_, w którym Mieszko ofiarowywał swe państwo papieżowi. Co więcej zostały w nim określone granice księstwa polskiego, które obejmowało już Wielkopolskę, Pomorze Zachodnie i Gdańskie, Śląsk, Małopolskę i Mazowsze.
Jednak sukcesy Mieszka I na arenie międzynarodowej, choć znaczne, nie były jedynymi odniósł ten pierwszy władca Polski. Także w kwestiach wewnętrznych ustanowił on prawa, które obowiązywać miały przez następne lata. Tak więc dla utrzymania porządku w państwie, jak i dla jego ochrony ustanowił on drużynę liczącą 3000 wojów. Obowiązek jej utrzymania spoczywał na ludności, podobnie jak zapewnienie stancji królowi. Za rządów Mieszka powstawały też grody, choć głównymi pozostawały Gniezno, Poznań, Kruszwica, później Kraków i Wrocław. Budowa grodów także leżała w gestii poddanych księcia. W kwestii sądownictwa zachował Mieszko sądy opolne, dla których jednak wyższą instancją był sam książę. W państwie piastowskim obowiązywało prawo ustanowione przez księcia, które opierało się na prawie zwyczajowym. Mieszko I bił także własną monetę jednak jako forma płatnicza pozostawała ona marginalną.
Mieszko I był na pewno jednym z najwybitniejszych władców polskich, który nie tylko stworzył państwo polskie, ale także dał mu silne podstawy, które stworzyły podstawę dla rozwoju silnej państwowości. Bo choć Mieszko I był zależny od cesarza, to wielokrotnie próbował wyrwać się spod tej zależności, na przykład popierając Henryka Kłótnika. Jednak już Bolesław Chrobry, syn Mieszka I, mógł uniezależnić się od władcy niemieckiego, a nawet podjąć z nim walki. Duże znaczenie tu miał chrzest przyjęty z rąk Czechów. Bowiem poza wprowadzeniem księstwa na arenę międzynarodową, zapewnił mu obronę i sprawną administrację. To właśnie urzędnicy i dworzanie przybyli wraz z czeską księżniczką pomogli 8 w rozbudowie kancelarii księcia i wprowadzili wyższą kulturę wśród klas wyższych polskiego społeczeństwa. Co więcej dzięki staraniom Mieszka, a później jego następcy Polska uzyskała zależną jedynie od papieża organizację kościelną. Te względy, jak i również bardzo korzystne sojusze i posunięcia polityczne świadczą o tym, jak wielkim politykiem i władcą był Mieszko I i jak znaczący udział miał w historii nie tylko Polski, ale i całej Europy.

autor: Ania Kozak


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku