INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Królestwo Polskie - 1815 r.

Po klęsce i abdykacji cesarza Napoleona I zwołano kongres pokojowy w Wiedniu. Główną kwestią rozmów delegacji z całej Europy było wprowadzenie ładu pokojowego. Jedną z najtrudniejszych spraw była przyszłość Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander I pragnął odbudować państwo polskie w sojuszu z Rosją. Plany Aleksandra popierał przybywający w Wiedniu ks. Adam Jerzy Czartoryski. Między mocarstwami zainteresowanymi ziemią polską dochodziło do konfliktu. Gdy do Wiednia doszła wiadomość o ucieczce Napoleona z Elby i jego triumfalnym marszu na Paryż, państwa te doszły do kompromisu.


3 maja 1815 r. Rosja, Austria, Prusy zawarły traktat w sprawie podziału Księstwa Warszawskiego. Z większości jego terytorium utworzono Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra. Austria odzyskała stracony w 1809 roku obwód tarnopolski i otrzymała wyłączne prawa do żup wielickich. Gdańsk i Toruń oraz departamenty poznański i bydgoski włączono do Prus. Z Krakowa i okolic utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod wspólną kontrolą trzech mocarstw. Oprócz spraw terytorialnych traktat wiedeński zapewnił też wolność żeglugi, swobodny obrót towarowy i kontakty między ludnością na obszarze całej dawnej Polski w granicach z 1772 r.
Królestwo Polskie obejmowało obszar 127 000 km2 i 3 200 000 mieszkańców. Jeżeli chodzi o język, to ok. 75% ogólu ludności Królestwa stanowili Polacy. Poza nimi mieszkali w Królestwie: Żydzi - 10%, Niemcy - 7,5%, Litwini - 5%, Ukraińcy - 2,5%. Struktura wyznaniowa wyglądała następująco: katolików - 83,5%, wyznania mojżeszowego - 10%, ewangelików - 3,75%, grekokatolików - 2,5% i innych wyznań - 0,25%.Krolestwo dzieliło się na 8 województw: krakowskie, sandomierskie, lubelskie, kaliskie, płockie, mazowieckie, podlaskie i augustowskie.
W czasie trwania kongresu Aleksander I podpisał opracowane przez ks. Adama Czartoryskiego Zasady konstytucji Królestwa Polskiego. Na podstawie których nowe państwo związane było z Rosją, ale posiadało osobny polski rząd, wojsko, niezawisłe sądownictwo oraz dawały gwarancje wszystkim Polakom swobody obywatelskiej (równość wobec prawa, wolność osobistą , nietykalność osób i własności, wolność wyznania, używanie języka polskiego w urzędach i swobodę druku) i bezpieczeństwa osobistego. Konstytucja Królestwa Polskiego należała do najbardziej liberalnych i postępowych w całej ówczesnej Europie. W czerwcu 1815 r. proklamowano uroczyście w Warszawie powstanie Królestwa Polskiego i powołanie Rządu Tymczasowego. W listopadzie do Warszawy wjechał Aleksander. Podpisał konstytucję, która zakładała związek z Rosją, iż królem Polski będzie zawsze car rosyjski. Wspólna miała być polityka zagraniczna, w rzeczywistości prowadzona przez Rosję. Uprawnienia monarchy były bardzo szerokie - był zwierzchnikiem całej władzy wykonawczej i sił zbrojnych, posiadał inicjatywę ustawodawczą, prawo veta wobec uchwał sejmowych, sam zwoływał sejm, mianował wyższych urzędników państwowych, mógł zmieniać konstytucję i interpretować jej artykuły. Podczas nieobecności w Królestwie zastępował go namiestnik. Organem rządowym była
Rada Stanu występującą już w Księstwie Warszawskim. Wyodrębniono z niej rząd, zwany Radą Administracyjną, w skład której wchodzili ministrowie. Przewodniczyli oni pięciu komisjom rządowym: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policji, Wojny oraz Przychodu i Skarbu. Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy sejm zorganizowany tak samo, jak w Księstwie Warszawskim. Izba poselska składała się z 77 posłów i 51 deputowanych. Sejm miał się zbierać co dwa lata na okres 30 dni, podejmować uchwały w sprawach przedstawionych mu przez króla oraz zatwierdzać budżet.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku