INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Główne etapy rozwoju genetyki

Istnieją cztery główne etapy wiedzy na temat genetyki: koncepcja A. Weismanna niezależności komórek szlaku płciowego i somy, ustalenie praw dziedziczenia przez G. Mendla, chromosomowa teoria dziedziczenia T. H. Morgana oraz rozwój genetyki molekularnej zapoczątkowany w 1953 roku odkryciem struktury DNA przez Watsona i Cricka A. Weismann twierdził, że od momentu zapłodnienia jaja zaczynają się dwa niezależne procesy podziału komórkowego.


Jeden z nich prowadzi do dorosłego osobnika, czyli somy zaś drugi, stanowiący szlak płciowy prowadzi do komórek rozrodczych (plemników i jaj). Soma jest śmiertelna, natomiast komórki szlaku płciowego są potencjalnie nieśmiertelne. Zakładając, że Weismann miał racje, należy możliwość dziedziczenia cech nabytych (głoszoną przez Lamarcka, a ukrytego pod określeniem używania i nie używania przez Darwina) odrzucić. Pod tym względem jego twierdzenie było słuszne. Spostrzeżenie Weismanna było nowatorskie, ponieważ po raz pierwszy zauważono, że dziedziczenie polega na przekazywaniu kolejnym pokoleniom, nie energii czy materii, lecz informacji, dlatego też jego idee mają fundamentalne znaczenie dla rozumienia ewolucji. Nadal jednak nie wiadomo było jaki charakter miała przekazywana informacja. Pierwszy krok na drodze do poznania mechanizmów dziedziczenia postawił G. Mendel. Jego osiągnięciem było wykazanie jednostek dziedziczności, które zgodnie z określonymi regułami są przekazywane za pośrednictwem gamet z pokolenia na pokolenie. Mendel krzyżował ze sobą różne odmiany grochu, rośliny o łatwych do wyróżnienia cechach (barwa kwiatu, barwa i kształt nasion). Stwierdził, że przyczyną zróżnicowania odmian była obecność czynników dziedzicznych, które obecnie nazywamy genami. Ustalił, że dla każdej cechy, osobnik otrzymuje dwa geny, po jednym od każdego z rodziców. Kiedy osobnik wytwarza komórkę rozrodczą , jeden z dwóch genów, wybrany losowo, jest przekazany do tej komórki, a w ten sposób i potomstwu. Zwieńczeniem badań Mendla było sformułowanie dwóch praw: prawa czystości gamet (I prawo Mendla) i prawo niezależnej segregacji (II prawo Mendla)

I prawo Mendla: Każda cecha jest determinowana przez dwa geny. Geny determinujące jedną cechę określana jest terminem allele

II prawo Mendla: Geny warunkujące różne cechy segregują niezależnie od siebie i jest kwestią przypadku, który allel z pary warunkującej jedną cechę znajdzie się w gamecie z jednym bądź drugim allelem z pary alleli warunkującej drugą cechęPrace Mendla stały się racjonalnymi podstawami genetyki, nauki o dziedziczności. Późniejszy rozwój dziedziny stał się, po odkryciu dokonań Mendla, dużo bardziej dynamiczny. T. Morgan wraz ze współpracownikami, badając muszkę owocówkę Drosophila Melanogaster , okrył, że pewne cechy nie dziedziczą się w sposób mendlowski (zgodny z prawami Mendla). II prawo Mendla nie było zachowywane dla cech determinowanych przez geny zlokalizowane na tym samym chromosomie (geny sprzężone). Nie podlegały one segregacji niezależnie jedna od drugiej. Konsekwencją badań Morgana, było stwierdzenie, że geny są ułożone na chromosomach liniowo i że geny leżące blisko siebie na chromosomie nie muszą być przekazywane razem. Decydującym krokiem w badaniach genetycznych było odkrycie chemicznej struktury genów, czyli przedstawienie modelu DNA przez Watsona i Cricka.). Ustalenie dokładnej struktury materiału genetycznego pozwoliło zrozumieć mechanizm jego replikacji. Dało podstawy teoretyczne dla dalszych odkryć, które doprowadziły do ustalenia centralnego dogmatu biologii molekularnej , czyli uniwersalnych zasad kodowania i realizowania informacji genetycznej Zatem genetyczny mechanizm dekodujący jest nieodwracalny. Centralny dogmat dostarcza molekularnego wyjaśnienia braku możliwości dziedziczenia cech nabytych. Jeżeli darwinowski rezultat używania i nieużywania prowadzi do zmiany białka w ciele, to taka zmiana nie może być przekazana potomstwu, bo dziedziczone jest jedynie DNA. Przed ostatecznym przedstawieniem nowoczesnej teorii ewolucji, zdefiniować należy jeszcze trzy terminy, pojęcia: genotypu, fenotypu oraz mutacji. W genetyce genotypem nazywa się skład genetyczny organizmu, zaś fenotypem realizację genotypu tegoż osobnika. Nie zawsze zapis genetyczny jest przekazywany potomstwu ze stuprocentową dokładnością. Najczęściej podczas kopiowania (replikacji) materiału genetycznego mogą pojawiać się błędy zwane mutacjami. Owe mutacje na poziomie genotypu mogą objawiać się zmiennością fenotypową. Teraz już można podsumować współczesne, tzw. neodarwnowskie, pojmowanie ewolucji. Organizmy różnią się między sobą częściowo z powodu zmiennego oddziaływania środowiska, a częściowo z powodu różnic pomiędzy genami w zapłodnionych jajach, z których się rozwinęły. Dziedziczone są jedynie różnice genetyczne. Przemiany ewolucyjne pojawiają się ponieważ niektóre różnice na poziomie genów (genotypowe), wpływają na dostosowanie fenotypu pod względem przeżywania i reprodukcji. O przeżyciu najlepszych fenotypów decyduje dobór naturalny. Zatem ewolucja polega w głównej mierze, na zmianie proporcji genotypów w populacji.

Autor: Pex.kielce@hellmann.pol.pl


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku