INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Walka Polaków o zachowanie tożsamości narodowej w II połowie XIX wieku

Walka z nasilającym się kursem antypolskim w zaborze pruskim i rosyjskim przebiegła w innych warunkach niż przed 1864 r. W poprzedniej epoce dominowała walk z bronią w ręku, teraz legalne formy obrony. Opór przeciwko germanizacji i rusyfikacji niekiedy miał charakter żywiołowy, to znów inspirowany i kierowany był przez partie czy ugrupowania polityczne.


Istotną jego cechę i siłę stanowiła masowość ruchu. Obejmował on swoim zasięgiem coraz szersze rzesze społeczeństwa: inteligencję, drobnomieszczaństwo, proletariat, chłopów, uczącą się młodzież, część ziemiaństwa i mieszczaństwa. Różnorodne były formy legalnej walki. W obu zaborach wskazywały wiele podobieństw, ale również istotnych różnic. W warunkach zaboru pruskiego, przy istnieniu monarchii konstytucyjnej, obowiązywały określone swobody obywatelskie, pozwalające na rozwój legalnych metod obrony. Przez dziesiątki lat odmiennie kształtowała się sytuacja w zaborze rosyjskim. Tutaj wszelkie formy organizacyjne czy żywiołowe traktowane były jako nielegalne.
Zacznę od opierania się przez Polaków rusyfikacji. Klęska powstania styczniowego, represje rosyjskie, brak nadziei na skuteczne poparcie sprawy polskiej przez mocarstwa zachodnie, skłoniły część Polaków do zmiany pojmowania patriotyzmu. Ludzie rozczarowani walką zbrojną, która zamiast wolności przyniosła cierpienia, uważali że należy dążyć do wewnętrznego umocnienia narodu. W ten sposób narodził się na ziemiach polskich nurt polityczny i kulturowy - Pozytywizm, który odgrywał dużą rolę w walce o polskość. Najważniejszym ośrodkiem pozytywizmu było Królestwo Polskie, gdzie działali i pisali m.in.: Bolesław Prus, Aleksander Świętochowski, czy Piotr Chmielowski. Pozytywiści głosili hasła pracy organicznej (wszechstronnego rozwoju ekonomicznego i kulturalnego, przy czasowej rezygnacji z dążeń niepodległościowych) i pracy u podstaw (działalności oświatowej i in., mającej doprowadzić do rozwoju i awansu cywilizacyjnego warstw upośledzonych społecznie, głównie chłopstwa). Realizacji programu pozytywistów sprzyjał rozwój gospodarczy Królestwa, zapoczątkowany reformami uwłaszczeniowymi.
Podstawowym warunkiem powstania nowoczesnego narodu było podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia. Zakładano więc tajne kółka samokształceniowe, w których oprócz młodzieży uczestniczyli nauczyciele, adwokaci, lekarze i uczeni. Udostępniali oni młodzieży polskie książki i pomagali przy zakładaniu przydomowych biblioteczek. Szkolnictwo rozwijało się również na terenie małych miasteczek i wsi. Zakładano tam liczne szkółki i kolportowano polską prasę, narażając się na więzienie lub zesłanie. Przemysłowcy warszawscy fundowali prywatne szkoły średnie. Wysokim poziomem szczyciła się Szkoła Handlowa Leopolda Kronberga oraz średnia szkoła Mechaniczno-Techniczna, założona przez HipolitaWawelberga i Stanisława Rotwanda. W 1875 Konrad Prószyński pod pseudonimem Kazimierz Promyk opublikował elementarz do nauki czytania pt. Obrazkowa nauka czytania i pisania (1879), przeznaczony dla samouków, który uznano na wystawie Londyńskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1893) za najlepszy elementarz na świecie.
Dużą rolę w walce z rusyfikacją odgrywał kościół, który czynnie uczestniczył w życiu narodowym. Narażając się na zesłanie, księża wygłaszali kazania o treściach patriotycznych, w których podtrzymywali nadzieję na wyzwolenie ojczyzny i przypominali o jedności rozdzielonego granicami narodu. Organizowali naukę języka polskiego i historii, zawsze służyli parafianom radą oraz oferowali pomoc w kontaktach z władzami.
Polacy w zaborze pruskim przeciwstawiali się dyskryminacyjnej polityce władz. Szeroki zasięg społeczny i długofalowy charakter miała tu praca organiczna, rozumiana jako legalna działalność dla ekonomicznego i kulturalnego działania narodu. Znając potęgę zaborczego mocarstwa, Polacy zdawali sobie sprawę, że tylko naród zamożny, wykształcony i solidarny może stawić opór germanizacji.
Ludność polska masowo popierała akcje protestacyjne (petycje i wiece), przeciwko kolejnym rozporządzeniom i ustawom antypolskim. Organizowano obchody rocznic narodowych. Do najpopularniejszych należały rocznice powstań, odsieczy wiedeńskiej, urodzin Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, śmierci ks. Józefa Poniatowskiego.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku