INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Znaczenie powstania listopadowego

Powstanie listopadowe (29 XI1830 r.) skończyło się niepowodzeniem Polaków , ale przez dziesięć miesięcy walczyli oni z armią, która była uznawana za najsilniejszą w Europie. W skali międzynarodowej polskie powstanie uniemożliwiło rosyjską interwencję we Francji i Belgii. Ułatwiło również rewolucyjną działalność we Włoszech i Niemczech. Należy jednocześnie wskazać, że powstanie było w ówczesnej sytuacji politycznej niemożliwe do wygrania. Po prostu, porządek europejski ustalony w 1815 r. nie przewidywał istnienia niepodległej Polski i dlatego nasze ówczesne wysiłki były bez szans. Represje popowstaniowe doprowadziły do zniesienia konstytucji 1815 r., likwidacji sejmu i polskiego wojska. Wielu uczestników powstania zostało wywiezionych na Syberię i skonfiskowano prawie 3 tys. polskich majątków ziemskich. Zamknięto Uniwersytet Warszawski i rozpoczęto budowę Cytadeli Warszawskiej, która miała nadzorować buntownicze miasto.


Nałożono kontrybucję i obowiązek utrzymania 100 tys. armii rosyjskiej. "Statut organiczny" z 1832 r. zlikwidował odrębność państwową Królestwa Polskiego i złączył je z Rosją pod berłem cara. Pozostała romantyczna pamięć wielkiego protestu, która inspirowała następne pokolenia do walki o odzyskanie niepodległego państwa.
Działalność patriotyczna w latach 1831-1846
Obawa przed represjami carskimi doprowadziła do politycznej emigracji prawie 9 tys. ludzi. Uciekinierzy kierowali się przede wszystkim do Francji, ale również Anglii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Wielu z nich kontynuowało działalność polityczną uczestnicząc w tworzonych na emigracji obozach politycznych.
Pierwszym ugrupowaniem emigracyjnym był stworzony przez Joachima Lelewela centrowy Komitet Narodowy Polski (1831). Skupiał średnią szlachtę i inteligencję. Walka zbrojna - szlachty z ludem - prowadzona przy współpracy z międzynarodowym węglarstwem miała doprowadzić do odzyskania niepodległości przez Polskę, która miała być republiką. Postulował konieczność zniesienia pańszczyzny za odszkodowaniem. Działalność Komitetu została zwieszona w 1832 r., gdy Lelewel został wydalony z Francji i przeniósł się do Brukseli.
Umiarkowany program Komitetu Lelewelowskiego doprowadził do secesji części jego działaczy, którzy w 1832 r. założyli Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Skupiało ono inteligencję i drobną szlachtę. Czołowymi przywódcami byli Wiktor Heltman i Jan Nepomucen Janowski. Program polityczny sformułowany w Małym Manifeście z 1832 r. był rewolucyjny, a w Wielkim Manifeście uchwalonym w 1836 r. bardziej umiarkowany. Ten ostatni dokument głosił odzyskanie niepodległości przez Polskę własnymi siłami przez powstanie całego narodu. Polska, w granicach przedrozbiorowych, miała być republiką parlamentarną, która zapewniała wszystkim obywatelom jednakowe prawa bez względu na urodzenie i stan majątkowy. Działacze Towarzystwa postulowali przeprowadzenie uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania (dla chłopów już dzierżawiących ziemię) z pozostawieniem własności szlacheckiej. Umiarkowany, antyrewolucyjny program Towarzystwa oddziaływał na polską myśl demokratyczną aż do powstania styczniowego.
Ewoluowanie programu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w kierunku umiarkowanym spowodowało odejście w 1835 r. rewolucyjnych radykałów z Tadeuszem Krępowieckim i Stanisławem Worcellem. Utworzyli oni z polskich chłopów-żołnierzy, którzy przebywali na emigracji w Anglii, Gromady Ludu Polskiego. Postulowali zbrojne powstanie narodowe, które chcieli przekształcić w rewolucję społeczną. Przyszła Polska miała być republiką demokratyczną, w której władzę miał sprawować lud. Zgodnie z hasłami socjalizmu utopijnego proponowali uspołecznienie całej własności, choć ziemię planowali oddać chłopom w dożywotnie użytkowanie. Podziały stanowe miały zostać zlikwidowane. Ten socjalistyczno-utopijny program spowodował izolację Gromad przez pozostałe ugrupowania emigracyjne.
Konserwatywni przedstawiciele ziemiaństwa polskiego i wyższych oficerów skupili się na emigracji wokół ks. Adama Czartoryskiego. Od paryskiej siedziby księcia nazwano ten obóz polityczny "Hotelem Lambert". Jako punkt wyjścia do odzyskania niepodległości traktowali postanowienia kongresu wiedeńskiego i przywrócenie Królestwa Polskiego. Poprzez działalność dyplomatyczną dążyli do militarnej interwencji anglo-francuskiej przeciwko Rosji, która według nich naruszała zasady równowagi europejskiej. Przyszła Polska miała być monarchią konstytucyjną opartą na cenzusie majątkowym. Opowiadali się za zniesieniem pańszczyzny i stopniowym uwłaszczeniem chłopów oraz równouprawnieniem bogatego mieszczaństwa ze szlachtą.
Wśród emigrantów nie brakło wielkich twórców kultury jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid czy Fryderyk Chopin. Dorobek polskiej myśli politycznej i polski dorobek artystyczny powodują, że emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy "wielką".
Klęska powstania listopadowego, represje i emigracja najbardziej aktywnych osób spowodowała w kraju apatię i przygnębienie. Organizacje emigracyjne utrzymywały kontakty z krajem i współorganizowały działalność konspiracyjną poprzez specjalnych wysłanników - emisariuszy. Podejmowane pod ich wpływem zbrojne próby odzyskania niepodległości w latach trzydziestych spotykały się z niewielkim zainteresowaniem społecznym. Świadczy o tym nieudana próba zbrojnego powstania w zaborze austriackim i rosyjskim przygotowana przez płk. Józefa Zaliwskiego (1833). Jednak systematyczna praca emisariuszy zaczęła przynosić efekty w postaci tajnych organizacji spiskowych zakładanych w kraju.
W 1835 r. emisariusz Szymon Konarski utworzył tajną organizację Stowarzyszenie Ludu Polskiego, którego celem było przygotowywanie zbrojnego wystąpienia w celu odzyskania niepodległości. Polska miała być demokratycznym państwem zapewniającym wszystkim pełnię praw obywatelskich. W drugiej połowie lat trzydziestych komórki konspiracyjne Stowarzyszenia działały we wszystkich zaborach. Jednak aresztowanie w 1838 r. Konarskiego i jego śmierć doprowadziła do całkowitego rozbicia organizacji.
W 1839 r. powstał w Warszawie spiskowy Związek Narodu Polskiego, którego przywódcami byli m.in. Edward Dembowski i Henryk Kamieński. Głosili oni, że wolność Polski można osiągnąć tylko przez rewolucję społeczną obalającą stary porządek. Nowy ład społeczno-ekonomiczny zlikwiduje klasy, własność i wyzysk. Działalność swoją ukierunkowali na chłopów rzemieślników i robotników, ale spotkali się z niewielkim poparciem.
Ksiądz Piotr Ściegienny, działający wśród chłopów na Lubelszczyźnie, założył w 1838 r. Związek Chłopski. Hasła rewolucyjno-niepodległościowe propagował w formie listów pasterskich i kazań, które były napisane prostym językiem, zrozumiałym dla chłopów. Najbardziej popularny był rzekomy list papieża Grzegorza XVI do polskich włościan, który pod nazwą "Złotej Książeczki" był czytany z ambony kościelnej. Ściegienny został aresztowany w trakcie przygotowań do powstania i zesłany na Syberię, gdzie spędził 25 lat.
Na terenie Wielkopolski istniał ściśle powiązany z emigracyjnym TDP umiarkowanie liberalny Komitet Poznański kierowany przez Karola Libelta i Jędrzeja Moraczewskiego. W 1842 r. Walenty Stefański założył tajne sprzysiężenie niepodległościowe, które propagowało idee powstania ludowego, zniesienie własności, sprawiedliwy podział dóbr i pracy. W 1845 r., w trakcie przygotowań do wystąpienia, aresztowano, na skutek denuncjacji, Stefańskiego.

autor: Dawid Turczak


Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku
Forum prac
Zapraszamy do Forum Prac. Tutaj znajdziecie opracowania, które pomogą Wam w przygotowaniach do klasówki, testów, czy egzaminu dojrzałości. Możecie dodać swoje wypracowania i tym samym pomóc swoim rówieśnikom w kraju i za granicą. Każda dodana praca bierze udział w losowaniu gadżetów INTERIA.PL oraz w konkursie Praca Miesiąca.
dodaj
Kalendarium
Sobota, 19 sierpnia
imieniny: Bolesława, Jana, Ludwika
Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze -5538 dni

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?